การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562


2019-10-30 16:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

  • กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ YEC หอการค้าจังหวัดต่างๆ

 โดย นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

  • กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

 โดย คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       หอการค้าไทย

  • นำเสนอและ แนวทางการแก้ไขโครงการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย คุณฉวี วงศประสิทธิพร

        ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

  • นำเสนอสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สรุปผลการประชุมหารือเตรียมประเด็นเสนอต่อที่ประชุมหอการค้าภาคห้าภาคและการแบ่งกลุ่มสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง
  • แนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดูดทรายแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง
  • รายงานความคืบหน้างานเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (รณรงค์เพิ่มสมาชิก/ป้ายของดีจังหวัด/ สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก SMEs คลินิก/โครงการบริจาคโลหิต
  • โครงการท่องเที่ยวชุมชน ให้หอการค้าทุกจังหวัดต้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
  • การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน กกร.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการแผนงานสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603