ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


2019-10-30 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Joint Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เกี่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ถูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ในมุมมองของประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน การเกษตร สู่การพัฒนาสินค้าแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้า ความหลากหลาย คุณภาพของสินค้าได้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ และสมารถสะท้อนของการดำเนินอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สำนักงานเลขาธินุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเก็บข้อมูล สำรวจ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing