ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ


2019-10-28 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 161

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายเฉลิมพลมั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในที่ประชุมมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะภาคเอกชน ให้สำรวจสถานประกอบการที่มีความต้องการ รับพนักงาน ตำแหน่ง สาขา อาชีพงาน เข้ารับทำงาน ตามที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรม ทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน จะดำเนินการคัดเลือกส่งบุคลากรในโครงการ ที่ตรงความต้องการให้กับทางสถานประกอบการ พิจารณาเข้ารับเป็นพนักงานต่อไป

กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ซึ่งในขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ) เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
  2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและสถาบันฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการ) เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชุมเพื่อพิจารณา
  • จัดทำปฏิทินและกำหนดวันที่ต้องการ ได้แก่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดู การเปิดการอบรม
  • เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดอบรม
  • มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจัดทำแบบสอบถามและแบบสรุป

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ในการประชุมหารือในวันนี้

และทางคณะกรรมการจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจับเคลื่อนโครงการ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!