ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ


2019-10-28 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 131

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายเฉลิมพลมั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในที่ประชุมมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะภาคเอกชน ให้สำรวจสถานประกอบการที่มีความต้องการ รับพนักงาน ตำแหน่ง สาขา อาชีพงาน เข้ารับทำงาน ตามที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรม ทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน จะดำเนินการคัดเลือกส่งบุคลากรในโครงการ ที่ตรงความต้องการให้กับทางสถานประกอบการ พิจารณาเข้ารับเป็นพนักงานต่อไป

กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ซึ่งในขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ) เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
  2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและสถาบันฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการ) เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชุมเพื่อพิจารณา
  • จัดทำปฏิทินและกำหนดวันที่ต้องการ ได้แก่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดู การเปิดการอบรม
  • เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดอบรม
  • มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจัดทำแบบสอบถามและแบบสรุป

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ในการประชุมหารือในวันนี้

และทางคณะกรรมการจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจับเคลื่อนโครงการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603