ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ


2019-10-28 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 142

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7 อุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมี นายเฉลิมพลมั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ "แรงงานฝีมือ" เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเสนอให้ตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในที่ประชุมมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะภาคเอกชน ให้สำรวจสถานประกอบการที่มีความต้องการ รับพนักงาน ตำแหน่ง สาขา อาชีพงาน เข้ารับทำงาน ตามที่สถานประกอบการต้องการ เพื่อให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฝึกอบรม ทักษะอาชีพ ฝีมือแรงงาน จะดำเนินการคัดเลือกส่งบุคลากรในโครงการ ที่ตรงความต้องการให้กับทางสถานประกอบการ พิจารณาเข้ารับเป็นพนักงานต่อไป

กำหนดปฏิทินการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ซึ่งในขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ) เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
  2. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ(หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและสถาบันฝีมือแรงงานหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในฐานะเลขานุการ) เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชุมเพื่อพิจารณา
  • จัดทำปฏิทินและกำหนดวันที่ต้องการ ได้แก่การประชุมชี้แจงฯ การศึกษาดู การเปิดการอบรม
  • เห็นชอบหลักสูตรที่จะเปิดอบรม
  • มอบหมายหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาจัดทำแบบสอบถามและแบบสรุป

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 ในการประชุมหารือในวันนี้

และทางคณะกรรมการจะดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไปเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ บรรลุวัตถุประสงค์ในการจับเคลื่อนโครงการ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing