ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-28 09:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 101

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากพายุโซนร้อนฯ เสนอแนวทางมาตรการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบูรณะ ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากพายุโซนร้อนศ และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวทางดำเนินงานเพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟู

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่าคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

จากสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • วัดและศาสนาสถานในพระพุทธศาสนา
  • ศาสนสถานในศาสนาอื่น แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
  • แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาณ

โดย จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,322 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 22,383 ครัวเรือน

และพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย ต่อวัดและศาสนางสถานในพนะพุทธศาสนา

  • วัด 120
  • ที่พักสงฆ์ 28

รวม 148

  • พระภิกษุ 794
  • สามเณร 198

รวม 992

ซึ่งปัจจุบันไม่มีวัดและที่พักสงฆ์ที่มีน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประเมินผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ระยะเวลาในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 และพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะพื้นฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลแล้วดรเปรสชั่นค่จิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานีระยะเร่งด่วนระยะปานกลาง และระยะยาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603