ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2562


2019-10-24 17:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 334

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางประภาศรี สุฉันทบุตร ที่ปรึกษาจังหวัดยโสธรนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 3/2562 โดย หอการค้าจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระ

  • เชิญชวนสมัครโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ Ari Asia
  • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิทยาการ "ไขประเด็น" พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับ ที่ต้องรู้"
  • รายงานผลความคืบหน้าโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธรอำนาจเจริญ มีการส่งเสริมปลูกทุเรียน สร้างเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหรือการพัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อนำส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ให้มีมารฐานที่ดีขึ้น และทางจังหวัดอำนาจเจริญ ทำการเกษตร ปลูกขมิ้นชัน เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยภาพรวมทั้ง 4 จังหวัด มีการผลักดันให้ชาวเกษตรกร มุ่งทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปสมผสาน ที่สู่โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และแผยแพร่ความรู้ในด้านให้ชาวเกษตรรับรู้เท่าทัน เพื่อสร้างเสริมอาชีพเกษตรกร และตอบรับความต่องการของตลาด
  • รายงานความคืบหน้าโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

ซึ่งความคิดเห็นร่วมกัน ให้ขยายเครือข่ายในการทำโครงการโดยสามารถเป็นได้ทั้ง โครงการ 1 หอการค้า 1 วิสาหกิจ หรือ 1 หอการค้า 1 ประชารัฐ ( 1ชุมชน/ 1 นาแปลงใหญ่/1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์) ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรม

  • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ Presentation เพื่อนำเสนอการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ YEC UBON อยู่ในระหว่างการถ่ายทำเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม จุดเด่นในแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับทั้งกลุ่มจังหวัดและจะดำเนินการถ่ายทำในสถานที่ในกลุ่มจังหวัด โดยร่วมถ่ายทำกับ YEC กลุ่มจังหวัด

  • การเตรียมการศึกษาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการศึกษาพื้นที่เตรียมพร้อมในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ใน 4 กลุ่มจังหวัด ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการหมุนเวียนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
  • ความคืบหน้าสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดด้วยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาบางพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งทำให้สภาะเศรษฐกิจลดลง และช่วงนี้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงนั้น อาจมีการซื้อขายวัสดุ ซ่อมแซมบ้านเรือน ทำให้มีรายได้หมุนเวียน แต่ขณะเดียวกันนั้นด้านการทำเกษตรเกษตรนั้น อยู่ในสภาวะค่อนข้างแล้งทำให้การเกษตรผลิตได้น้อยลง ทำให้ในช่วงนี้เศรษฐกิจบางจังหวัดชะลอตัวและเศรษฐกิจตำ่ลง
  • ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการทำบัตรสมาชิกสิทธิที่ประโยชน์สมาชิกหอการค้าจังหวัดจากเดิมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำบัตรนี้ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกหอการค้า ซึ่งคณะมีความเห็นให้ทำบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าจังหวัดให้กับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัด ได้รับบัตรเพื่อเป็นการให้ทางร้านค้า ผู้ประกอบกมีส่วนลดอีกให้สำหรับสมาชิกหอการค้า ใช้ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ร้านค่าที่ร่วมโครงการ เป็นการกระตุ้นส่งเสริม ผู้ประกอบการ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในระหว่างจังหวัดอีกด้วย

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/ 2562 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing