ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2562


2019-10-24 17:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 330

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในที่ประชุม และมีนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางประภาศรี สุฉันทบุตร ที่ปรึกษาจังหวัดยโสธรนายวินัย มีชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ, นายชาญณรงค์ ทวีสาร รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานร่วมในการประชุม และมีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด YEC ทั้ง 4 จังหวัด ร่วมการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 3/2562 โดย หอการค้าจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

โดยมีวาระ

  • เชิญชวนสมัครโครงการบัตรสิทธิประโยชน์ Ari Asia
  • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิทยาการ "ไขประเด็น" พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับกฎหมายลูกร่วม 19 ฉบับ ที่ต้องรู้"
  • รายงานผลความคืบหน้าโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธรอำนาจเจริญ มีการส่งเสริมปลูกทุเรียน สร้างเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหรือการพัฒนาคุณภาพทุเรียนเพื่อนำส่งสินค้าไปยังประเทศจีน ให้มีมารฐานที่ดีขึ้น และทางจังหวัดอำนาจเจริญ ทำการเกษตร ปลูกขมิ้นชัน เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยภาพรวมทั้ง 4 จังหวัด มีการผลักดันให้ชาวเกษตรกร มุ่งทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรปสมผสาน ที่สู่โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน และแผยแพร่ความรู้ในด้านให้ชาวเกษตรรับรู้เท่าทัน เพื่อสร้างเสริมอาชีพเกษตรกร และตอบรับความต่องการของตลาด
  • รายงานความคืบหน้าโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร

ซึ่งความคิดเห็นร่วมกัน ให้ขยายเครือข่ายในการทำโครงการโดยสามารถเป็นได้ทั้ง โครงการ 1 หอการค้า 1 วิสาหกิจ หรือ 1 หอการค้า 1 ประชารัฐ ( 1ชุมชน/ 1 นาแปลงใหญ่/1 กลุ่มเกษตรอินทรีย์) ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรม

  • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ Presentation เพื่อนำเสนอการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จังหวัดลำปาง

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับ YEC UBON อยู่ในระหว่างการถ่ายทำเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยว อาหาร วัฒนธรรม จุดเด่นในแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องกับทั้งกลุ่มจังหวัดและจะดำเนินการถ่ายทำในสถานที่ในกลุ่มจังหวัด โดยร่วมถ่ายทำกับ YEC กลุ่มจังหวัด

  • การเตรียมการศึกษาพื้นที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเป็นการศึกษาพื้นที่เตรียมพร้อมในอีก 20 ปี ข้างหน้า เพื่อให้ใน 4 กลุ่มจังหวัด ให้เกิดความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการหมุนเวียนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
  • ความคืบหน้าสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดด้วยในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาบางพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งทำให้สภาะเศรษฐกิจลดลง และช่วงนี้หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายลงนั้น อาจมีการซื้อขายวัสดุ ซ่อมแซมบ้านเรือน ทำให้มีรายได้หมุนเวียน แต่ขณะเดียวกันนั้นด้านการทำเกษตรเกษตรนั้น อยู่ในสภาวะค่อนข้างแล้งทำให้การเกษตรผลิตได้น้อยลง ทำให้ในช่วงนี้เศรษฐกิจบางจังหวัดชะลอตัวและเศรษฐกิจตำ่ลง
  • ในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการทำบัตรสมาชิกสิทธิที่ประโยชน์สมาชิกหอการค้าจังหวัดจากเดิมหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการทำบัตรนี้ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกหอการค้า ซึ่งคณะมีความเห็นให้ทำบัตรสิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าจังหวัดให้กับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2ให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัด ได้รับบัตรเพื่อเป็นการให้ทางร้านค้า ผู้ประกอบกมีส่วนลดอีกให้สำหรับสมาชิกหอการค้า ใช้ได้ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ร้านค่าที่ร่วมโครงการ เป็นการกระตุ้นส่งเสริม ผู้ประกอบการ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในระหว่างจังหวัดอีกด้วย

แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 4/ 2562 วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603