ประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562


2019-10-24 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,213

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และเฉลิมฉลองปีใหม่และเพื่อให้การเตรียมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมปรึกษาหารือ ในวันนี้

โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเมื่อครั้งที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 จังหวัดได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 22 ฝ่าย

พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งร่วมพิจารณากิจกรรมภายในงาน ให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการมอบความสุขให้ชาวอุบล และคนไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยว เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ไทย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603