ประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562


2019-10-24 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,217

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และเฉลิมฉลองปีใหม่และเพื่อให้การเตรียมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมปรึกษาหารือ ในวันนี้

โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเมื่อครั้งที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 จังหวัดได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 22 ฝ่าย

พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งร่วมพิจารณากิจกรรมภายในงาน ให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการมอบความสุขให้ชาวอุบล และคนไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยว เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ไทย


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing