ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-24 16:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 135

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง โดยมีงบประมาณดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 และให้องค์การบริการส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดดำเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ว่าราชราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประมาณราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และให้คระกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการ

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบจ. ได้ไปสำรวจจุดที่เหมาะสมต่างๆประมาณ 7-10 จุด ให้คระกรรมการพิจจารณาคัดเลือก เพื่อความเหมาะสม ในด้านความปลอดภัยรถไม่วิ่งเร็ว ไม่เสี่ยงต่อการหรือรื้อถอนในการขยายเมืองและถนน เพื่อความเหมาะสมในหลายๆด้านของจังหวัด และเพื่อให้สมพระเกียรติ ได้เลือกจุดก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ คือจุด ถนนข้างทุ่งศรีเมือง เชื่อมศาลากลางเก่า อยู่ในบริเวณพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้สถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ว ในลำดับต่อไปจะได้เลือกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!