ประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-24 16:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 122

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะดำเนินการจัดทำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง โดยมีงบประมาณดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563 และให้องค์การบริการส่วนจังหวัดร่วมกับจังหวัดดำเนินการจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีผู้ว่าราชราชการจังหวัดหรือผู้แทนเป็นประธาน

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และประมาณราคาค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ และให้คระกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการ

พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ถนนสายหลักของจังหวัด เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง จังหวัดละไม่น้อยกว่า 1 แห่ง

จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาง อบจ. ได้ไปสำรวจจุดที่เหมาะสมต่างๆประมาณ 7-10 จุด ให้คระกรรมการพิจจารณาคัดเลือก เพื่อความเหมาะสม ในด้านความปลอดภัยรถไม่วิ่งเร็ว ไม่เสี่ยงต่อการหรือรื้อถอนในการขยายเมืองและถนน เพื่อความเหมาะสมในหลายๆด้านของจังหวัด และเพื่อให้สมพระเกียรติ ได้เลือกจุดก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ คือจุด ถนนข้างทุ่งศรีเมือง เชื่อมศาลากลางเก่า อยู่ในบริเวณพิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้สถานที่ที่จะก่อสร้างแล้ว ในลำดับต่อไปจะได้เลือกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603