ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1


2019-10-24 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 70

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ

โดยมีวาระการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

และมีวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 7 มิติ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละด้านให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการ

พิจารณาแนวทางการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

  • เด็กและเยาวชนจิตอาสา
  • การฟื้นฟูหลังน้ำลด

พิจารณาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กระดับจังหวัด

จังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน 7 มิติ

  • มิติการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
  • มิติการส่งเสริมความปลอดภัย
  • มิติการสร้างเสริมสุขภาพมิติการเรียนรู้
  • มิติการคุ้มครองสิทธิเด็ก
  • มิติพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • มิติครอบครัว

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing