ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1


2019-10-24 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ

โดยมีวาระการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

และมีวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 7 มิติ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละด้านให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการ

พิจารณาแนวทางการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

  • เด็กและเยาวชนจิตอาสา
  • การฟื้นฟูหลังน้ำลด

พิจารณาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กระดับจังหวัด

จังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน 7 มิติ

  • มิติการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
  • มิติการส่งเสริมความปลอดภัย
  • มิติการสร้างเสริมสุขภาพมิติการเรียนรู้
  • มิติการคุ้มครองสิทธิเด็ก
  • มิติพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • มิติครอบครัว

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603