ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562


2019-10-21 17:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 809

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรางวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉมชนกโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และแผนปฏิบัติการโครงสร้างเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดปัตตานียะลา และนราธิวาส) พประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับแจ้งจากกรมที่ดินว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดินตามโครงการฯ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

โดยกรมที่ดินจะจัดเจ้าหน้าที่ที่ส่วนกลางเข้าดำเนินการตามโครงการดังกล่าวท จึงขอให้จังหวัดที่อยู่ในแผนปฎิบัติการที่จะต้องดำเนินการตามโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การดำเนินการกำหนดพื้นที่เดินสำรวจเป็นไปตามแผนงานโครงการและระยะเวลาที่กำหนดตลอดทั้งสอดคล้องกับแผนงานที่กรมที่ดินกำหนดว้ายจังหวัดอุบลราชธานีจึงมีการประชุมคณะกรรมการ กำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน จึงประชุมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

กำหนดพื้นที่การจัดทำแผนปฏิบัติการเดินสำรวจและสอบเขตโดยใช้ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศในพื้นที่นอกเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 9 สายสำรวจ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562-วันที่ 30 กันยายน 2563 กำหนดมาตรฐานการทำงาน 100 แปลง/สาย/เดือน คิดเป็นเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 6400 แปลงในพื้นที่

 • อำเภอม่วงสามสิบ

ตำบลหนองฮาง

ตำบลหนองเมืองสอง

 • อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ตำบลหนองขอน

 • อำเภอดอนมดแดง

ตำบลดอนมดแดง

 • อำเภอตาลสุม

ตำบลตาลสุม

 • อำเภอศรีเมืองใหม่

ตำบลสงยาง ตำบลลาดควาย

 • อำเภอกุดข้าวปุ้น

ตำบลข้าวปุ้น ตำบลกาบิน

 • อำเภอตระการพืชผล

ตำบลนาสะไม ตำบลไล่ทุ่ง

บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

 • ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • ตำบลกระโสง อำเภอเมืองฯ และตำบลแพงใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
 • ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
 • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
 • ตำบลโพธิ์ใหญ่ ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
 • อำเภอนาเยีย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603