ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน


2019-10-21 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 188

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม

โดยมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทบทวนปี พ.ศ.2564 ใหม่

แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

สรุปและทบทวนวัตถุประสงค์(เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายรวม/ค่าเป้าหมายรายปี และแนวทางการพัฒนา

จัดทำรายละเอียดโครงการนำเข้าบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งให้ประธานคณะทำงานฯรวบรวม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603