ประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน


2019-10-21 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 265

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์) กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า และการลงทุน โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการประชุม

โดยมีการทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทบทวนปี พ.ศ.2564 ใหม่

แผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

สรุปและทบทวนวัตถุประสงค์(เป้าประสงค์) ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายรวม/ค่าเป้าหมายรายปี และแนวทางการพัฒนา

จัดทำรายละเอียดโครงการนำเข้าบรรจุในแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดส่งให้ประธานคณะทำงานฯรวบรวม ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 นี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!