“Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร


2019-10-18 11:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพธิ์ตาก เทศบาลเมืองพิบูลมังสาร จังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร นำโดย นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” และร่วมแจกข้าวห่อให้กับจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมร่วมกัน

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และเครือช่าย ได้มีแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 ด้าน ประกอบด้วย การทำความสะอาดบ้านเรือน/สิ่งสารธารณประโยชน์ การตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ประปา การแก้แก้ไขปัญหาน้ำเสียและการดูแลสุขภาพสร้างความอบอุ่น จัดกิจกรรม “Kick off ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ทำความสะอาด ซ่อมสถานที่สาธารณประโยชน์” ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing