ปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4”


2019-10-16 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 649

โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน เส้นทางปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล เริ่มต้นจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เขื่อนสิรินธร

โดยโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ได้รับเสียงตอบรับจากนักปั่นจักรยานทั่วประเทศกว่า 500 คน ถือว่าเป็นการรวมตัวของนักปั่นจักรยานประเภททัวริ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ และเอกชน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand และคณะผู้จัดงาน จึงได้จัดกิจกรรม โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตลอดไป
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือความร่วมมือและร่วมใจกัน
  5. การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้จัดงาน ยังได้เน้นความปลอดภัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดระยะทางปั่นตลอดรายการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี หันมาใช้จักรยานในการเดินทางและในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

เครดิตภาพ : Vachara Songsri


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing