ปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4”


2019-10-16 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 512

โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน เส้นทางปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล เริ่มต้นจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เขื่อนสิรินธร

โดยโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ได้รับเสียงตอบรับจากนักปั่นจักรยานทั่วประเทศกว่า 500 คน ถือว่าเป็นการรวมตัวของนักปั่นจักรยานประเภททัวริ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ และเอกชน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand และคณะผู้จัดงาน จึงได้จัดกิจกรรม โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตลอดไป
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือความร่วมมือและร่วมใจกัน
  5. การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้จัดงาน ยังได้เน้นความปลอดภัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดระยะทางปั่นตลอดรายการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี หันมาใช้จักรยานในการเดินทางและในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

เครดิตภาพ : Vachara Songsri


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603