ประชุมด้านการค้าการลงทุน ต่อยอด MOU 6 ก.ค.62 “หอการค้าเสนอ free zone ช่องเม็ก”


2019-10-09 11:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย-ลาว ร่วมหารือ

ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์จำปาสัก เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในอนาคต รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการค้าชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น

ด้วยช่องเม็ก ที่เคยคึกคัก เนื่องจากมีการเข้าออก ชายแดน ระหว่างกัน เพียงยื่นสำเนาบัตรประชาชน เสียค่าธรรมเนียมให้ฝั่งลาวคนละ 20 บาท จับจ่ายซื้อของได้ ในช่วงนั้นคนไปช่องเม็กกันคึกคักมาก ถือเป็นสถานที่ต้องแวะของทัวร์นักท่องเที่ยว

ต่อมาได้กำหนดว่า ทุกคน ต้องทำ Border Pass(ใบผ่านแดน) ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย และต้องใช้เวลา ทำให้รถท่องเที่ยว ลดจำนวนลง แทบไม่ไป ส่วนคนลาวนั้น ไม่มาเที่ยวชายแดน ซื้อของอย่างเคย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงเสนอที่ประชุมให้จัด freezone ชายแดน จากจุดชายแดน (รั้วเขตชั่วคราว) ไปฝังไทยระยะทาง 500 เมตร ฝั่งลาว 500 เมตร ให้ใช้วิธีแรกเริ่ม คือ ใช้สำเนาบัตร สำหรับกรณีการใช้ Border Pass จะใช้เมื่อเข้าลึกเกิน 500 เมตร

ที่ประชุมรับไว้เพื่อพิจารณา ใน คณะอนุกรรมการ เพื่อหารายละเอียดเพื่อผลักดัน

และฝ่ายลาว (สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว) มีข้อเสนอดังนี้

  1. tax refun ที่ช่องเม็ก
  2. Border Pass (ใบผ่านแดน) ขยายระยะเวลาได้ 7 วัน เข้ามาได้ 2-3 จังหวัดในไทย หลายแขวงในลาว
  3. ขยายเวลาเข้าออกด่าน จากเดิม เป็น 05.00-22.00 น.
  4. เพิ่มวงเงินในการนำเงินเข้าประเทศ
  5. การนำสินค้าเกษตรเข้าไทย เช่น มัน กาแฟ (ลาวขอ นำเข้าทางช่องเม็ก )

(ทั้ง 5 ข้อ ฝ่ายลาวเสนอให้ จังหวัด และหอการค้า สภาการค้า สนับสนุน)

ผลการประชุมสรุปสังเขป ดังนี้

  1. เรื่องที่ลาวมาเสนอ (5 ประเด็น) และ เอกชนไทยเสนอ (2 ประด็น) ไทย หอการค้า คือ freezone และ การพบปะกัน เดือนละครั้ง ที่ชายแดน
  2. เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่าย
  3. เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูล ร่วมกัน ส่วนนี้ หอการค้า รับเป็นเจ้าภาพ เพราะทำอยู่แล้ว และเป็น นโยบายจังหวัด มีการทำ Bigdata ในกรอบ smart city

ประเด็น ที่ทางหอการค้าจังหวัด ต้องผลักดัน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า ระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น และการทำฐานข้อมูล เชื่อมการค้า แลกเปลี่ยนกัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564