โครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"


2019-10-01 13:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 232

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมโชว์รูม Chevrolet เจริญชัย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ประชุมเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดอุบล ฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี จึงเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมใจลดราคาสินค้าและบริการเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ กลุ่มศูนย์บริการซ่อมแซม คลีนนิ่ง ตลอดจนสินค้าบริการด้านอื่นๆ ที่คาดว่ามีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย ภายหลังน้ำลด

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกัน จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. -15.30 น. ณ โรงแรมลายทองถนน พิชิตรังสรรค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing