ประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนาม และนานาชาติ


2019-10-01 13:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 27- 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนาม และนานาชาติ เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามอยู่ต่างประเทศกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ นักธุรกิจของประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามที่อยู่ทั่วโลก นอกจากนั้นเพื่อแนะนำ และดึงดูดนักลงทุนไทย และต่างชาติมาร่วมลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม รวมถึงประเทศเครือข่ายเวียดนามทั่วโลก


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing