we restore ubon พร้อมใจ พร้อมทำ พร้อมเคียงข้างกัน กอบกู้ อุบลให้ กลับมาและดีกว่าเดิม


2019-09-26 14:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

การประเมิน ความเสียหายทุกมิติ คลังจังหวัด ต้องสรุป เพื่อจะได้มี ตัวเลขหลัก ตรงกัน ส่วนเพิ่มเติมในรายละเอียดอย่างไร ถือเป็น เป็นส่วนเพิ่ม.ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ แต่ เราจะยึดข้อมูลของคลังเป็นหลัก ให้ตรงกัน (ทุกฝ่าย)

การฟื้นฟู เยียวยา ภาคเกษตร....ที่ต้องทำให้ เห็นแบบบิลฑ์ บันลือฤทธ์ คือ ต้องคลอดเงินช่วยเหลือ แล้ว นายกหรือ รัฐมนตร่ีมามอบ มอบอะไรให้ ได้ มาทำเลย อย่าไปรอ ต้องทำทันที

การเยียวยาภาคผุู้ประกอบ ที่ทำได้ชัด เรื่องฟื้นฟู คือ 6 เดือน ประเภทเสียหาร น่าจะประกอบการไม่ได้ หรือ ต้องใช้เวลา ที่เสนอควรทำ ไม่ต้องชำระต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว 6 เดือน รวมแล้ว 1 ปี ที่ เยียวยา

และ หาแหล่งเงินให้กู้ ในกรณีพิเศษเพื่อการฟื้นฟูกิจการ และ ต้องเร่งประกาศลงมาต้องพิเศษจริงเร็วด้วย

เชิญ สมาคมธนาคารมาหารือ และประกาศ ออกมาว่าเป็นผลงานรัฐบาลที่ ช่วยเหลือผุ้ถูกน้ำท่วมอย่างเอาใจใส่ ธกส ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ ต้อง ทำการ แถลง สิ่งที่ต้องช่วยให้ ชัดเจนและต้องดี ต้องใช่กว่าปกติ มากๆ ( บางคนบางส่วน เรียกว่า สิ้นเนื้อประดาตัวเลยที่เดียว ต้องเร่งเยียวยา จิตใจ และเป็นรูปธรรม )


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603