ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2019-09-11 09:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 97

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ชี้แจง การบูรณาการ การเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ตามช่วงโซ่คุณค่าและการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ

  • กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และภาค

โดยมี หัวข้อการนำเสนอ

  1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562

ซึ่งกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์เซ็นเตอร์ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!