ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


2019-09-11 09:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ชี้แจง การบูรณาการ การเชื่อมโยงแผนงานโครงการ ตามช่วงโซ่คุณค่าและการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ

  • กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และภาค

โดยมี หัวข้อการนำเสนอ

  1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
  2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562

ซึ่งกำหนดประชุมระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์เซ็นเตอร์ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603