ประธานหอการค้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี"


2019-09-06 11:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี" โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโล่ที่ระลึกจากคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 มอบโล่เพื่อแสดงว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โล่จากพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 2 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ด้วยกองทัพภาคที่ 2 กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 ในห้วงวันที่ 21 สิงหาคม-20 กันยายน 2562 (5 สัปดาห์) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคตามแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603