ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการแผนงานงบประมาณกลุ่มงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


2019-09-03 12:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ สำนักงานโครงการชลประทานที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการแผนงานงบประมาณกลุ่มงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1. โครงการแก้มลิงห้วยต้อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 30 ล้านบาท 2. โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง) บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 20 ล้านบาท

รายละเอีอดโครงการ

โครงการแก้มลิงห้วยต้อน พร้อมอาคารประกอบ

งบประมาณ 30,000, 000 บาท

วิธีดำเนินการ งานจ้างเหมา และ งานดำเนินการเอง จ้างเหมา 13,638, 000 บาท

ปริมาตรน้ำเก็บกัก ปริมาณน้ำ 400, 000 ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์

  • พื้นที่รับประโยชน์ฤดูฝนได้ประมาณ 1,200 ไร่ และช่วงฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่
  • จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านผักหย่า หมู่ที่2, หมู่ที่ 3 และบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่1) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  • จำนวน 400 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของราษฎร
  2. เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บกักไว้ในฤดูแล้ง

2.โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง) บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 20 ล้านบาท

โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง)

งบประมาณ 20,000,000 บาท

วิธีดำเนินการ งานจ้าเหมา และ งานดำเนินการเอง จ้างเหมา 9,511,000 บาท งานดำเนินการเอง 10,489,000 ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์

  • พื้นที่รับประโยชน์ฤดูฝนได้ประมาณ 1,200 และช่วงฤดูแล้งประมาณ 200 ไร่
  • จำนวน 8 หมู่บ้าน (บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3,9 และบ้านไผ่ หมู่ที่ 4,7,8,10) ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
  • จำนวน 1,200 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของราษฎร

2) เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บกักไว้ในฤดูแล้ง


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing