ประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการแผนงานงบประมาณกลุ่มงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


2019-09-03 12:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ สำนักงานโครงการชลประทานที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี โครงการแผนงานงบประมาณกลุ่มงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1. โครงการแก้มลิงห้วยต้อน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 30 ล้านบาท 2. โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง) บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 20 ล้านบาท

รายละเอีอดโครงการ

โครงการแก้มลิงห้วยต้อน พร้อมอาคารประกอบ

งบประมาณ 30,000, 000 บาท

วิธีดำเนินการ งานจ้างเหมา และ งานดำเนินการเอง จ้างเหมา 13,638, 000 บาท

ปริมาตรน้ำเก็บกัก ปริมาณน้ำ 400, 000 ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์

  • พื้นที่รับประโยชน์ฤดูฝนได้ประมาณ 1,200 ไร่ และช่วงฤดูแล้งประมาณ 500 ไร่
  • จำนวน 3 หมู่บ้าน (บ้านผักหย่า หมู่ที่2, หมู่ที่ 3 และบ้านแก่งโพธิ์ หมู่ที่1) ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
  • จำนวน 400 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของราษฎร
  2. เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บกักไว้ในฤดูแล้ง

2.โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง) บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 20 ล้านบาท

โครงการขุดพลอกฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ (บึงเขาหลวง)

งบประมาณ 20,000,000 บาท

วิธีดำเนินการ งานจ้าเหมา และ งานดำเนินการเอง จ้างเหมา 9,511,000 บาท งานดำเนินการเอง 10,489,000 ลบ.ม.

พื้นที่รับประโยชน์

  • พื้นที่รับประโยชน์ฤดูฝนได้ประมาณ 1,200 และช่วงฤดูแล้งประมาณ 200 ไร่
  • จำนวน 8 หมู่บ้าน (บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1,2,3,9 และบ้านไผ่ หมู่ที่ 4,7,8,10) ต.กลางใหญ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
  • จำนวน 1,200 ครัวเรือน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของราษฎร

2) เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้ประโยชน์จากน้ำที่เก็บกักไว้ในฤดูแล้ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603