ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี)


2019-09-03 12:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 65

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี) โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 มอบหมายให้กระมรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และส่งให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!