ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี)


2019-09-03 12:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5/2562 (ก.บ.จ. อุบลราชธานี) โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 มอบหมายให้กระมรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักไปบูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยให้จังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และส่งให้กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603