ประชุมหารือ ตลาดออนไลน์ www.AllUBON.COM ภายใต้การร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน


2019-08-29 12:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 143

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าอุบลราชธานี , นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ ษริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (รับผิดงาน ตลาดออนไลน์ ชุมชน), กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี และธนาคาร กสิกร ร่วมประชุมหารือ ตลาดออนไลน์ www.AllUBON.COM ภายใต้การร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อน โอกาสทางการค้า ของ กลุ่มสินค้า OTOP อุบล การเพิ่มช่องทางการตลาด แนะนำการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วยตัวเอง และการสร้างเว็บไซต์ศูนย์กลางในการขยายช่องทางตลาด พัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าในจังหวัด ให้เติบโตขึ้นให้เป็นรูปธรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603