สัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44"


2019-08-27 18:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 336

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องปทุมทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และภาคีในเครือข่าย ร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ-ศรีสะเกษ-ยโสธร) จัดงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

โดย คุณกฤษณะ วจีไกรลาส กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ

ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮสเทล และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสัมมนา "เปิดโรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ให้ถูกกฎหมายตามมาตรา 44" ข้อกฏหมายที่เราต้องรู้ และรับมือในการทำให้โรงแรม ที่พัก และโฮสเทล ถูกกฏหมาย ร่วมรับฟังบรรยาย จากวิทยากร ให้ความรู้ด้านกฏหมาย

ฟังบรรยาย เปิดโรงแรมที่พักอย่างไร...ให้ถูกกฎหมาย

  • แนวทางปฏิบัติ และขั้นตอนในการขออนุญาตแระกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณกุลวรา โขมพัตร์ เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการกลุ่มงานมาตรฐานและระเบียบกฎหมายฝ่ายมาตรฐานและระเบียบกฎหมาย 1 กรมการปกครอง

ฟังบรรยาย เงื่อนไขการขอใบอนุญาตที่ผู้ประกอบการโรงแรม ห้ามพลาด

  • แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

โดย คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

ฟังบรรยาย การรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ตามมาตรา 38 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

โดย พ.ต.ท.หญิง อนงค์ อรรคเดโช รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

โดย นายมงคล จุลทัศน์ เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวปิดการสัมนา


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing