ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562


2019-08-21 16:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 73

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยสำนักงบประมาณได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การดำเนินการที่จังหวัดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงคำของบประมาณ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603