ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562


2019-08-21 16:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 110

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยสำนักงบประมาณได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การดำเนินการที่จังหวัดต้องปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ซึ่งในการดำเนินการปรับปรุงคำของบประมาณ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!