ประธานหอการค้าจ.อุบลฯ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิด กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1


2019-08-17 10:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup ครั้งที่ 1

ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ SMEs และ SMEs Startup สร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการฯ รวมถึงเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ SMEs และ SMEs Startup สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแหล่งเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการฯ และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการฯ ในการเข้าสู่ระบบบัญชีชุดเดียว (One Account) โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing