ประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect


2019-08-08 17:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 46

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้อง VIP 4 ชั้น 1 จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect

โครงการ Thai MICE Connect เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคกลาง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคใต้ ประจำงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ ห่วงโซ่อุปทานรวมให้เป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ในรูปแบบ MICE –Marketplace อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจใช้บริการทั้งจาก ภายในและภายนอกประเทศ สามรถเข้าถึงข้อมูลการบริหารในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงต่อความต้องการ และเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ในภูมิภาคเป้าหมาย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603