ประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect


2019-08-08 17:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ห้อง VIP 4 ชั้น 1 จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมนำเสนอโครงการ Thai MICE Connect

โครงการ Thai MICE Connect เพื่อจัดเก็บข้อมูลข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของภูมิภาคกลาง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคใต้ ประจำงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการสำรวจ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ ห่วงโซ่อุปทานรวมให้เป็นฐานข้อมูลไมซ์แห่งชาติ และพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลด้านไมซ์ในรูปแบบ MICE –Marketplace อันจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจใช้บริการทั้งจาก ภายในและภายนอกประเทศ สามรถเข้าถึงข้อมูลการบริหารในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ตรงต่อความต้องการ และเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานไมซ์ในประเทศไทย ในภูมิภาคเป้าหมาย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!