ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์


2019-08-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองไมซ์ (City Profile) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ ของไมซ์ วิเราะห์ วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวบรวมปัญหาข้อจำกัดและโอกาสระดับพื้นที่ ในการพัฒนาไมซ์ มีแผนงาน/โครงการที่มีกรอบแผนงาน และกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถนำมาใช้แนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสมารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและจัดยุทธศาตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การพัฒนาอุบลราชธานีสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ กลุ่ม Quick Wins ซึ่งมีผลกระทบต่อการเป็นไมซ์วิตี้ของจังหวัดสูง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603