ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์


2019-08-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โครงการจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ของเมืองไมซ์ (City Profile) เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ ของไมซ์ วิเราะห์ วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ในการการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละระดับ รวบรวมปัญหาข้อจำกัดและโอกาสระดับพื้นที่ ในการพัฒนาไมซ์ มีแผนงาน/โครงการที่มีกรอบแผนงาน และกิจกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ และสามารถนำมาใช้แนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และสมารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและจัดยุทธศาตร์ของไมซ์ซิตี้ (City Profile) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์การพัฒนาอุบลราชธานีสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ กลุ่ม Quick Wins ซึ่งมีผลกระทบต่อการเป็นไมซ์วิตี้ของจังหวัดสูง


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!