งานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562


2019-08-08 15:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562 อีกทั้งร่วมสนับสนุน มอบของขวัญของรางวัลกำลังให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมปฏิบัติงานร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่มากที่สุด เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ในพื้นที่ทำหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสุขแก่ประชาชน สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความเสียสละและจงรักภักดีเรื่อยมา จวบจนถึงปัจจุบันซึ่งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหล่าเสือโก้ก จึงได้กำหนดจัดงานในวันเวลาดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603