ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562


2019-08-05 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 40

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยสรุปการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้ากรลงทุน และการท่องเที่ยว
  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
  4. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การเสริมสร้างความมั่งคง รวม 4 ประเด็นการพัฒนา

ที่ประชุมมีการชี้แจงจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62

และแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2561-2564 ให้จังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวนเพื่อแผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!