ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562


2019-08-05 11:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แทนประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดยสรุปการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  1. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
  2. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้ากรลงทุน และการท่องเที่ยว
  3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
  4. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การเสริมสร้างความมั่งคง รวม 4 ประเด็นการพัฒนา

ที่ประชุมมีการชี้แจงจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62

และแจ้งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับ พ.ศ. 2561-2564 ให้จังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวนเพื่อแผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2563 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603