ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล


2019-08-01 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 151

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA ) พื้นที่ลุ่มน้ำมูล โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ชิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตน์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

จากแนวทางแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้นำเครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการประเมินศักยภาพ ข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ ทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำรวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้การตัดสินในเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคง ด้านน้ำของประเทศ สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้เป็นการขับเคลื่อนช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น

เป็นการแนะนำโครงการ นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางและขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุม เสวนา อภิปราย ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นถึง ปัญหา สาเหตุ และเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งจากนโยบายภาครัฐ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่ทิศทางและแผนงานการพัฒนาลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing