ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล


2019-08-01 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 148

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA ) พื้นที่ลุ่มน้ำมูล โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ชิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตน์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

จากแนวทางแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้นำเครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการประเมินศักยภาพ ข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ ทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำรวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้การตัดสินในเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคง ด้านน้ำของประเทศ สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้เป็นการขับเคลื่อนช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น

เป็นการแนะนำโครงการ นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางและขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุม เสวนา อภิปราย ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นถึง ปัญหา สาเหตุ และเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งจากนโยบายภาครัฐ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่ทิศทางและแผนงานการพัฒนาลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603