ประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล


2019-08-01 16:59

จำนวนครั้งที่อ่าน : 195

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 4 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมปฐมนิเทศ โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA ) พื้นที่ลุ่มน้ำมูล โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ชิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตน์ จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำ

จากแนวทางแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้นำเครื่องมือที่เรียกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการประเมินศักยภาพ ข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำ ทิศทางในการพัฒนาลุ่มน้ำรวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ เพื่อให้การตัดสินในเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคง ด้านน้ำของประเทศ สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้เป็นการขับเคลื่อนช่วยให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น

เป็นการแนะนำโครงการ นำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ แนวทางและขอบเขตการศึกษา พร้อมทั้งจัดประชุม เสวนา อภิปราย ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็นถึง ปัญหา สาเหตุ และเป้าหมาย ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีน้ำเป็นตัวขับเคลื่อนทั้งจากนโยบายภาครัฐ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปสู่ทิศทางและแผนงานการพัฒนาลุ่มน้ำที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!