ประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-30 21:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 112

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting 2 ร้าน Joint Space จังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงร่วมประชุมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของ
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนา Startup กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและ Startup
  • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยร่วมเอกชนและกิจกรรมยกระดับ SMEs
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • รายงานผลงานดำเนินงานของร้าน Joint Space
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานก่อสร้างอาคาร Pilot Plant และการจัดเตรียมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์

และร่วมพิจารณาแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานโครงการอกพยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 และการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2562


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603