ประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-30 21:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 115

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting 2 ร้าน Joint Space จังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงร่วมประชุมหารือในวันเวลาดังกล่าวนี้

  • รายงานผลการดำเนินงานด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจของ
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนา Startup กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการและ Startup
  • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการวิจัยร่วมเอกชนและกิจกรรมยกระดับ SMEs
  • รายงานผลการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • รายงานผลงานดำเนินงานของร้าน Joint Space
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน งานก่อสร้างอาคาร Pilot Plant และการจัดเตรียมพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์

และร่วมพิจารณาแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานโครงการอกพยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2563 และการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ 2562


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing