ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-28 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 128

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประศาสน์ ผลแก้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานีขึ้นใหม่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารกองทุนฯจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอณุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนและการจัดหาทุน เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นการประชุมเรื่องเพื่อทราบ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามมติประชุมครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเสนอขอ

และทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและประจำปีงบประมาณ 2562

จากนั้นเข้าสู่เรื่องเพื่อพิจารณา

  • พิจารณาโครงการที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี งบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคของท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 463,300 บาท
  1. มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 302,600 บาท
  2. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต เสนอโครงการเสริมพลังผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 160,700 บาท

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!