ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-28 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประศาสน์ ผลแก้ว ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานีขึ้นใหม่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารกองทุนฯจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอณุมัติการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการขององค์การสวัสดิการสังคม ส่งเสริมให้เกิดการระดมทุนและการจัดหาทุน เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นการประชุมเรื่องเพื่อทราบ เรื่องคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามมติประชุมครั้งที่ 2 / 2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเสนอขอ

และทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและประจำปีงบประมาณ 2562

จากนั้นเข้าสู่เรื่องเพื่อพิจารณา

  • พิจารณาโครงการที่เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี งบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาคของท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 463,300 บาท
  1. มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เสนอโครงการพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 302,600 บาท
  2. มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต เสนอโครงการเสริมพลังผู้นำเพื่อการพัฒนาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน 160,700 บาท

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603