โครงการ/แผนงาน/ภาระกิจ ที่สำคัญ และสำคัญ


2019-07-27 08:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 298

4 ช่อง คือ......1.สำคัญ - เร่งด่วน > ทำ...2.สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > วางแผนให้ดี ตรงนี้จุดนี้สำคัญสุด เพราะเรามักจะไม่มีเวลาให้ช่องนี้ 3.ไม่สำคัญ - เร่งด่วน > พยายามให้คนอื่นทำแทน....4.ไม่สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > พยายามกำจัดทิ้ง

ภาระงานที่ ต้องดำเนินการ

วันนี้ ขอหารือ เรื่องการทำงานหอการค้าในกรอบ ข้อตกลง ที่ถือเป็นแนวร่วมกันดังนี้

4 ช่อง คือ......

 1. สำคัญ - เร่งด่วน > ทำ...
 2. สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > วางแผนให้ดี ตรงนี้จุดนี้สำคัญสุด เพราะเรามักจะไม่มีเวลาให้ช่องนี้
 3. ไม่สำคัญ - เร่งด่วน > พยายามให้คนอื่นทำแทน....
 4. ไม่สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > พยายามกำจัดทิ้ง

ขอใช้ รหัสงาน เป็น 501 502 503 504

 1. 501 คือ .สำคัญ - เร่งด่วน > ทำ...
 2. 502 คือ สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > วางแผนให้ดี ตรงนี้จุดนี้สำคัญสุด เพราะเรามักจะไม่มีเวลาให้ช่องนี
 3. 503 คือ ไม่สำคัญ - เร่งด่วน > พยายามให้คนอื่นทำแทน....
 4. 504 คือ ไม่สำคัญ - ไม่เร่งด่วน > พยายามกำจัดทิ้ง

ลองมาดูที ซิ ว่า งาน ของหอการค้า อะไรบ้างที่ ต้องทำ แต่ ยังไม่ได้ทำ และ ต้องทำ

 1. งานเกี่ยวกับบัญชีการเงิน ที่ยังไม่ลงตัวในแง่ผู้รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น การเข้างานของ เหรัญญิก รองประธานผู้รับผิดชอบ และ แบบแผนของเจ้าหน้าที่การเงิน
 2. การดำเนินการโครงการบัตรสมาชิก กลับ ร้านร่วมโครงการสิทธิประโยชน์ส่วนลด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์และสติ๊กเกอร์แล้ว ซึ่งต้องจะต้องดำเนินการต่อไป
 3. โครงการไอที ที่กำลังดำเนินการ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในส่วนของงานตลาดออนไลน์
 4. โครงการ แต่งตั้งคณะทำงาน และจัดตั้งคณะทำงานหอการค้าอำเภอ ซึ่งยังไม่มีการ ทำแผน เพื่อ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
 5. การเตรียมความพร้อม และ ดำเนินการเกี่ยวกับ การเดินทางไปประชุมหอการค้าทั่วประเทศที่ลำปาง ที่จะต้องลงรายละเอียดและมอบหมายผู้รับผิดชอบาหมายที่วางไว้ เพราะปัจจุบัน เริ่มงานอากาศอำเภอเป็นคณะ รักษาการ
 6. การดำเนินการเกี่ยวกับการย้ายสำนักงาน ที่จะต้องมีรายละเอียด แล้วดำเนินการตามแผน เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย พี่ต้องจัดหางบประมาณ จึงต้องทำรายละเอียด เพื่อให้ คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 7. การทำเอกสาร และกิจกรรมในการเข้า รับเลือก เป็นหอการค้ายอดเยี่ยม ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดในการดำเนินการ ทั้ง 4 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดบางเรื่องยังไม่ดำเนินการ และจะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 สิงหาคม
 8. การ ทำโครงการ เสนอต่อกรอ จังหวัด ตาม ตามมติที่ประชุมกอจังหวัดครั้งสุดท้าย

9 การติดตามงาน ในโครงการที่ผู้ว่า ให้ความสำคัญกับหอการค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Smart City สมาร์ทดิจิตอล และ ไมซ์ซิตี้ ที่จะต้องติดตาม ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างเป็นรูปประธรรม


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing