การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562


2019-07-26 17:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2562 โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด (E3)

เพื่อพิจารณากำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการดำเนินงานโครงการ "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอัจฉริยะ) และ "เครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี" (PGS Organic UbonRatchathani) โดย นายปิยะทัศน์ ทัศนิยมและนายชาญชัย สมศรี กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603