ประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี


2019-07-26 12:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนำระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารอื่นๆลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยระดับสูงต่อประชาชน และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าลงใต้ดินในเมืองใหญ่ใน ปี (พ.ศ.2559-2563) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีจะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาดตา เนื่องจากเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการในช่วงแรกได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติของจังหวัดอุบลราชาธนี ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุถึงถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั๊มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานีถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.1 กิโลเมตร

กรอบงบประมาณดำเนินการ รวม 264,696,931.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการในการก่อสร้างงานโยธาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมภาค จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวน 146,566,793.83 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันผลกนระทบจากการก่อสร้าง เช่น การจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเตือนและอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะประสานงานด้านการจัดระบบการจราจรกับตำรวจจราจร เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชาชนที่สำคัญจรผ่านพื้นที่การก่อสร้างได้รับผลให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดินแล้ว จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม และลดปัญหาการนำขบวนต้นเทียนพรรษาที่เข้ามายังบริเวณจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หรือปัญหาต้นเทียนเกี่ยวสายไฟฟ้า อีกทั้งยังเพิ่มความสง่างามให้ต้นเทียนพรรษาเนื่องจากไม่มีสายไฟหรือสายส่งการสื่อสารอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอและมีความปลอดภัยสูงดึงดูดให้นักลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดใกล้เคียงได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในเรื่องดังกล่าวด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564