ประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี


2019-07-26 12:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) นายนิมิตย์ สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุบลราชธานี) มีแผนจัดทำโครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน พื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการนำระบบสายไฟฟ้าและสายส่งการสื่อสารอื่นๆลงใต้ดิน เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็วภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยระดับสูงต่อประชาชน และยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าลงใต้ดินในเมืองใหญ่ใน ปี (พ.ศ.2559-2563) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลงทุนเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีจะมีทิวทัศน์ ภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาดตา เนื่องจากเส้นทางการก่อสร้างดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

สำหรับการดำเนินการในช่วงแรกได้มีการกำหนดพื้นที่นำร่อง คือ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมที่มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติของจังหวัดอุบลราชาธนี ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 คือ ถนนอุปราช ช่วงวงเวียนน้ำพุถึงถนนชยางกูร (ช่วงแยกตัดถนนสุริยาตร์หรือแยกปั๊มเอสโซ่) ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 2 รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อนธานีถึงถนนพโลรังฤทธิ์ ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 3.1 กิโลเมตร

กรอบงบประมาณดำเนินการ รวม 264,696,931.44 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการในการก่อสร้างงานโยธาและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 118,130,171.61 บาท และการไฟฟ้าส่วนภูมภาค จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าจำนวน 146,566,793.83 บาท พร้อมทั้งรับผิดชอบในการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

และจะมีการกำหนดมาตรการป้องกันผลกนระทบจากการก่อสร้าง เช่น การจัดทำป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จัดให้มีอุปกรณ์แจ้งเตือนและอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะประสานงานด้านการจัดระบบการจราจรกับตำรวจจราจร เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และประชาชนที่สำคัญจรผ่านพื้นที่การก่อสร้างได้รับผลให้น้อยที่สุด

ทั้งนี้ เมื่อมีการนำสายไฟฟ้าและสายเคเบิลต่างๆ ลงใต้ดินแล้ว จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีความเรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม และลดปัญหาการนำขบวนต้นเทียนพรรษาที่เข้ามายังบริเวณจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา หรือปัญหาต้นเทียนเกี่ยวสายไฟฟ้า อีกทั้งยังเพิ่มความสง่างามให้ต้นเทียนพรรษาเนื่องจากไม่มีสายไฟหรือสายส่งการสื่อสารอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวยังมีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอและมีความปลอดภัยสูงดึงดูดให้นักลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะสามารถเป็นต้นแบบให้จังหวัดใกล้เคียงได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลนครอุบลราชธานีในเรื่องดังกล่าวด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!