ฝันมาตลอดว่า สิ่งเหล่านี้ ทีได้ เกิดจริง ในยุคเรา


2019-07-25 07:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

ต้องแปลภาษาราชการเป็น ภาษาราษฎร ..ใกล้ไกล ต้องได้ยินเท่ากัน.ต้องทำให้รู้เท่ารู้ทัน เปิดให้มีส่วนร่วมคิดและทำ ดีมั้ยเอามั้ย

เมื่อวันก่อน (23 กค ) ถูกเชิญไป เล่า ความต้องการ คน ให้ คุณครู แนะแนวฟัง พ่อค้าต้องการ คนแบบไหน เป็น ลูกน้อง ( พนักงาน) ผม ก็ตอบตรง ต้องการคนรับผิดชอบ มากกว่าคนเก่ง ความเก่งสอนกันได้ คนรับผิดชอบ ต้องฝึก ตั้งแต่ยังเด็ก........การเรียนสมัยในี้ สิ่งที่ google สอนให้ไม่ได้ นั่นแหละ ครู ต้องสอน วัย ตั้ง เกิด จนถึง ป6. เป็นช่วงที่สำคัญที่สุด

.สิ่งที่ ผม นำมาโพส วันนี้ เกิดจาก การสะสม เก็บเกี่ยวที่ผ่านมา และอยากได้ อยากให้ เกิดขึ้นได้จริงเป็นความฝันที่ อยากไปให้ถึง......หนึ่งในความคิดที่ถามตัวเองว่า .... อยากปฎิรูปอะไร

ต้องแปลภาษาราชการ เป็นภาษาราษฎร คือ ความหมาย ของการทำสื่อ ทั้งพูด เขียน สิ่งพิมพ์ ต้องง่าย สั้น แต่เข้าใจตรงกัน......

ใกล้ ไกล ต้องได้ยินเท่ากัน หมายถึง ต้องให้ ความสำคัญ ของการสื่อสารที่ตองเข้าถึง ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง

ต้องทำให้ รู้เท่า รู้ทัน คือ การทำให้ ข่าวสารนั้น ได้ทราบทันเวลา ทันต่่อการใช้ ต่อ การตัดสินใจ ข้อมูลในโลกยุคใหม่ ต้อเป็นปัจจุบัน ( ไม่ใช่ เมื่อ 6-12 เดือนที่ แล้ว)

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม......ตรงนี้ ต้องฝึก การแสดงความคิดเห็น เพราะ คนไทย ยังไม่เก่งด้าน การนำเสนออความคิด ต้องยึกหลักการเสนอ ความคิด ในหลัก " ส่วนรวมต้้องมาก่อน" ไม่ใช่เสนอความคิด ผลประโยชน์ส่วนตัว และ กลุ่มมาก่อน

เรื่อง "ชาวประมงกับนักธุรกิจ" อยากให้ อ่านจนจบ แล้วบอกทีว่า ได้อะไร คิดอย่างไร ในภาวะเศรษฐกิจ วันนี้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing