ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562


2019-07-24 11:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 54

วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองกรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และเพื่อรับทราบผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่สอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปี แรกตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ร่วมพิจารณา โครงการประชาสัมพันธ์ ที่เสนอคำของประมาณรายจ่ายจากงบจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603