ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley


2019-07-23 18:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 49

วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อน Smart City จังหวัดอุบลราชธานีและคณะทำงานขับเคลื่อนช่องเม็ก Happy Valley

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม SMEs Start Up โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการค้าเพื่อเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ต้องปรับกระบวนการทำงานให้อยู่ในยุคดิจิทัล ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการค้า นำไปสู่ทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603