เสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"


2019-07-23 00:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 58

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบ็ญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการเสวนา"การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ"

ในมุมมองหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี "การจัดการศึกษาสู่อาชีพและการมีงานทำ" เป็นเรื่องในการสร้างอาชีพ ในอนาคต เด็กในยุคสมัยใหม่ ตัองมีพื้นฐานความรู้ ความสามรถที่ดี จึงจะสามารถมีอาชีพ ที่หลากหลายได้ ตามที่ต้องกัน และที่สำคัญ ในยุคอนาคต ต้องยึดนำเอาเทคโนโลยี ด้านไอที มาเสริมสร้างอาชีพ หารายได้ นำมาส่งเสริมเป็นอาชีพหลักได้ดี

โดยมี ร่วมเสวนาฯ ดังนี้

  • นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  • นาย พิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
  • นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผอ.วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
  • นายนิยม แสงวงศ์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุบลฯ
  • นางดรุณี บุ้งทอง รองหัวหน้าพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  • นายสุทธิวัฒน์ ขุมเงิน นพ.ชำนาญการ รพ.สรรสิทธิ-ประสงค์
  • ร.ต.ต. ศิขรินทร์ สะอาด รองสารวัติ(สอบสวน) สภ.เมืองฯ

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing