คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร


2019-07-22 12:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 199

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบลวานิชสมาคม อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อมูลการศึกษาและจัดทำรายงาน CoP และ ESA โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) สำหรับโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโตโวลเทอิกแบบทุ่นลอยน้ำ ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environmental and Safety Assessment : ESA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  • ชื่อโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
  • ผู้ดำเนินการโครงการ /ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  • ที่ตั้งโครงการ : เขื่อนสิรินธร ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
  • ขนาดพื้นที่ : มีพื้นที่โครงการประมาณ 760 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 450 ไร่
  • กำลังการผลิต : กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 45 MWac (58.5 MWdc)
  • สถานการณ์ดำเนินงาน : อยู่ในระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA)
  • ลักษณะโครงการ : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินกว่า 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603