คู่มือ แนวทางการบริหาร YEC


2019-07-20 06:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 76

วิสัยทัศน์ หอการค้าไทยเป็นสถาบันหลักทางการค้า และบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตในตลาดโลกอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์ YECเราจะพัฒนาสังคมไทยด้วยจิตสานึก วินัย คุณธรรม บนพื้นฐานแนวคิด

ติดตามการขุดค้นภูปราสาท ที่ช่องอานม้า พบโบราณวัตถุกว่าสองพันชิ้นมีข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะมีการขุดค้นนี้ ได้มีการนำเทวรูปออกนอกพื้นที่ไปแล้ว และบางชิ้นได้นำไปไว้ที่วัดวารีอุดม ในตัวอำเภอน้ำยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603