พิธีเปิดงาน "หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อุบลราชธานี"


2019-07-19 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:00 น. ณลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพองาม ปรีดาสันติ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจ เพื่อสังคม) จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราขธานี ร่วมพิธีเปิดงาน "หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อุบลราชธานี" ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และโดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัยพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 รวมระยะเวลาจำนวน 5 วัน ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เป็นการประชาสัมพันธ์ หมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปได้รู้จักและเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนด้วยการมีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม และคนในชุมชนมีรายได้ จากนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน 5 หมู่บ้าน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 20 ราย 20 คูหา ใน"โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กิจกรรมจัดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603