จัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”


2019-07-19 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการสถานศึกษา) ร่วมจัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

โดยวิทยากรจาก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี 2 ท่าน คือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร และ คุณเอกออนไลน์ ที่ได้แบ่งปัน ความรู้ แนะแนวทางสร้างเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ ไปศึกษา พัฒนา หาแนวทาง ให้มีความเข้าใจ ฝึกฝนให้มีทักษะต่อไป โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ เป็นผู้ประสาน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing