จัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”


2019-07-19 11:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 63

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (กรรมการสถานศึกษา) ร่วมจัดการอบรมความรู้ให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยี สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

โดยวิทยากรจาก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี 2 ท่าน คือ อาจารย์ชวพจน์ ศุภสาร และ คุณเอกออนไลน์ ที่ได้แบ่งปัน ความรู้ แนะแนวทางสร้างเสริมประสบการณ์ เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ เพื่อนักเรียนจะได้นำความรู้ ไปศึกษา พัฒนา หาแนวทาง ให้มีความเข้าใจ ฝึกฝนให้มีทักษะต่อไป โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ เป็นผู้ประสาน สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603