แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562


2019-07-18 12:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวดเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นผลงานและกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - สิงหาคม 2562 และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 31 กรกรกฎาคม 2562

แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวดเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นผลงานและกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 31 กรกรกฎาคม 2562

การพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562

ทั้ง 4 มิติ

✔️มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร

✔️มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ

✔️มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก

✔️มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต

รายละเอียด ตามที่เอกสารแนบ ดังนี้✔️

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร (25)

1 การบริการองค์กร

 • กิจกรรมสร้างรายได
 • กิจกรรมใหม่/ต่อเนื่อง
 • การบริหารภายใน
 • YECและกิจกรรม

2 โครงการของหอการค้า

 • บัตรสมาชิก
 • สิทธิประโยชน์
 • ป้ายของดีจังหวัด

3 การเพิ่ม ดูแลสมาชิก

 • การเพิ่มจำนวนสมาชิก

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ (30)

1 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

 • กรอจังหวัด กรอ กลุ่มจังหวัด
 • กกร จว
 • กบจ/กบก
 • ส่วนราชการและท้องถิ่น

2 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 2020 (เน้นผลลัพธ์)

 • ผลการขับเคลื่อนดาน การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหาร

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก(10)

1 การส่งเสรมสมาชิก

 • กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
 • การนำปัญหาของสมาชิกเข้าสุ่กระบวนการแก้ไข

2 โครงการของหอการค้า

 • ผลลัพธ์การพัฒนา SME

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต (15)

1 กิจกรรมของหอการค้าจังหวัด

 • กิจกรรมเพื่อสังคม/การศึกษา/บริจากคโลลิต

2 โครงการของหอการค้าไทย

 • 1หอ 1ท่องเที่ยวชุมชน
 • 1ไร่1แสน/ล้าน
 • 1หอ 1สหกรณ์/วิสหกิจชุมชน

3 การต่อต้านคอร์รับชั่น

4 จรรยาบรรณธรรมมาภิบาล

.

รายละเอียดการดำเนินการ

แนวทางการทำงานเพื่อเป็นหอการค้ายอเยี่ยม

การพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562

ทั้ง 4 มิติ

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร (25)

1 การบริการองค์กร

 • กิจกรรมสร้างรายได
 • กิจกรรมใหม่/ต่อเนื่อง
 • การบริหารภายใน
 • YECและกิจกรรม

2 โครงการของหอการค้า

 • บัตรสมาชิก
 • สิทธิประโยชน์
 • ป้ายของดีจังหวัด

3 การเพิ่ม ดูแลสมาชิก

 • การเพิ่มจำนวนสมาชิก

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ (30)

1 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

 • กรอจังหวัด กรอ กลุ่มจังหวัด
 • กกร จว
 • กบจ/กบก
 • ส่วนราชการและท้องถิ่น

2 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 2020 (เน้นผลลัพธ์)

 • ผลการขับเคลื่อนดาน การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหาร

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก(10)

1 การส่งเสรมสมาชิก

 • กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
 • การนำปัญหาของสมาชิกเข้าสุ่กระบวนการแก้ไข

2 โครงการของหอการค้า

 • ผลลัพธ์การพัฒนา SME

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต (15)

1 กิจกรรมของหอการค้าจังหวัด

 • กิจกรรมเพื่อสังคม/การศึกษา/บริจากคโลลิต

2 โครงการของหอการค้าไทย

 • 1หอ 1ท่องเที่ยวชุมชน
 • 1ไร่1แสน/ล้าน
 • 1หอ 1สหกรณ์/วิสหกิจชุมชน

3 การต่อต้านคอร์รับชั่น

4 จรรยาบรรณธรรมมาภิบาล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603