แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562


2019-07-18 12:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 107

แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวดเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นผลงานและกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 - สิงหาคม 2562 และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 31 กรกรกฎาคม 2562

แจ้งการพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลงานเข้าประกวดเริ่มดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นผลงานและกิจกรรม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 และกำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์ที่จะส่งผลงานเข้าประกวดฯ ภายในวันที่ 31 กรกรกฎาคม 2562

การพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562

ทั้ง 4 มิติ

✔️มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร

✔️มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ

✔️มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก

✔️มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต

รายละเอียด ตามที่เอกสารแนบ ดังนี้✔️

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร (25)

1 การบริการองค์กร

 • กิจกรรมสร้างรายได
 • กิจกรรมใหม่/ต่อเนื่อง
 • การบริหารภายใน
 • YECและกิจกรรม

2 โครงการของหอการค้า

 • บัตรสมาชิก
 • สิทธิประโยชน์
 • ป้ายของดีจังหวัด

3 การเพิ่ม ดูแลสมาชิก

 • การเพิ่มจำนวนสมาชิก

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ (30)

1 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

 • กรอจังหวัด กรอ กลุ่มจังหวัด
 • กกร จว
 • กบจ/กบก
 • ส่วนราชการและท้องถิ่น

2 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 2020 (เน้นผลลัพธ์)

 • ผลการขับเคลื่อนดาน การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหาร

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก(10)

1 การส่งเสรมสมาชิก

 • กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
 • การนำปัญหาของสมาชิกเข้าสุ่กระบวนการแก้ไข

2 โครงการของหอการค้า

 • ผลลัพธ์การพัฒนา SME

รายละเอียดการดำเนินการ

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต (15)

1 กิจกรรมของหอการค้าจังหวัด

 • กิจกรรมเพื่อสังคม/การศึกษา/บริจากคโลลิต

2 โครงการของหอการค้าไทย

 • 1หอ 1ท่องเที่ยวชุมชน
 • 1ไร่1แสน/ล้าน
 • 1หอ 1สหกรณ์/วิสหกิจชุมชน

3 การต่อต้านคอร์รับชั่น

4 จรรยาบรรณธรรมมาภิบาล

.

รายละเอียดการดำเนินการ

แนวทางการทำงานเพื่อเป็นหอการค้ายอเยี่ยม

การพิจารณาหลักเกณฑ์หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2562

ทั้ง 4 มิติ

มิติ 1 : ความเข้มแข็งองค์กร (25)

1 การบริการองค์กร

 • กิจกรรมสร้างรายได
 • กิจกรรมใหม่/ต่อเนื่อง
 • การบริหารภายใน
 • YECและกิจกรรม

2 โครงการของหอการค้า

 • บัตรสมาชิก
 • สิทธิประโยชน์
 • ป้ายของดีจังหวัด

3 การเพิ่ม ดูแลสมาชิก

 • การเพิ่มจำนวนสมาชิก

มิติ 2 : พัฒนาเศรษฐกิจ (30)

1 ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ

 • กรอจังหวัด กรอ กลุ่มจังหวัด
 • กกร จว
 • กบจ/กบก
 • ส่วนราชการและท้องถิ่น

2 ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 2020 (เน้นผลลัพธ์)

 • ผลการขับเคลื่อนดาน การค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและบริการ
 • ผลการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหาร

มิติ 3 : การส่งเสริมการค้า และสมาชิก(10)

1 การส่งเสรมสมาชิก

 • กิจกรรมจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
 • การนำปัญหาของสมาชิกเข้าสุ่กระบวนการแก้ไข

2 โครงการของหอการค้า

 • ผลลัพธ์การพัฒนา SME

มิติ 4 : การสร้างคุณค่าชีวิต (15)

1 กิจกรรมของหอการค้าจังหวัด

 • กิจกรรมเพื่อสังคม/การศึกษา/บริจากคโลลิต

2 โครงการของหอการค้าไทย

 • 1หอ 1ท่องเที่ยวชุมชน
 • 1ไร่1แสน/ล้าน
 • 1หอ 1สหกรณ์/วิสหกิจชุมชน

3 การต่อต้านคอร์รับชั่น

4 จรรยาบรรณธรรมมาภิบาล


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing