พิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก


2019-07-11 17:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 307

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะโดย นายชวลิต องควานิช ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก (บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก)

โครงการก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจ วังเต่า-โพนทอง แขวงจำปาสัก (บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก) ด้วยความร่วมมือของ Vangtao Phonthong Joint Development Int., Co., Ltd.,

ขอบเขตของโครงการฯ ใช้เนื้อที่ 253 เฮกตาร์ (1,581.25 ไร่) ทุนก่อสร้าง 250,000,000 USD ระยะเวลาสัมปทาน 99 ปี โดยความร่วมมือพัฒนาจากรัฐบาล (30%) ร่วมกับ VP Joint Development Int., Co., Ltd., (70%)

จุดประสงค์ โครงการ เป้าหมายสร้างให้เป็นศูนย์รวมด้านการค้าและการลงทุนเขต ชายแดน และเป็นเขตที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการลงทุน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603