ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562


2019-07-11 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 117

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562 โดยมี นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีคำสั่งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด เพื่อติดตาม กำกับดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการข้าวทั้งด้านการผลิตและการตลาดในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่จะให้ผลประโยชน์ตกแก่พี่น้องเกษตรกร ตลอดจนเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จึงร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวนี้

 • รายงานสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 / 63 จังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี)
 • สภาพการทำนา
 1. พื้นที่นาถือครองทั้งหมด เป็น 4,257,038 ไร่
 2. พื้นที่ตกกล้าที่ยืนต้นอยู่ 40,006 49,946 ไร่คิดเป็นร้อยละ 1.17
 3. พื้นที่นาดำที่ยืนต้นอยู่ 51,609 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.21
 • ข้าวจ้าว 24,307 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.57
 • ข้าวเหนียว 27,302 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64

4.พื้นที่นาหว่าน/นาหยอดที่ยืนต้นอยู่ 3,378,406 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 78.36

 • ข้าวจ้าว 2,487,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.43 -ข้าวเหนียว 990,820 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.93 รวม 3,430,015 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.57
 • ข้าวจ้าว 2,511,893 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.01 -ข้าวเหนียว 918,122 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.57
 • พิจารณาผลกระทบจากการประกาศรับรองข้าวเปลือกพันธุ์ กข.79
 • พิจารณาการปฎิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562 / 63

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!