การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562)


2019-07-11 16:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 83

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562) โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 / 2562 และเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรจำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 346,836,000 บาท และพิจารณาโครงการที่ส่วนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการและการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงการขอยกเลิกโครงการของสวนราชการซึ่งในทุกประเด็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ก.บ.จ.) ตามแนวทางปฎิบัติในการบริหารงบประมาณแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603