การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562)


2019-07-11 16:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 120

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี (ก.บ.จ. อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2562) โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 / 2562 และเป็นครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบผลการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรจำนวน 47 โครงการ งบประมาณ 346,836,000 บาท และพิจารณาโครงการที่ส่วนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการและการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมถึงการขอยกเลิกโครงการของสวนราชการซึ่งในทุกประเด็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี ก.บ.จ.) ตามแนวทางปฎิบัติในการบริหารงบประมาณแผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!