การประชุมหารือการเปิดรับสมัคร การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3

YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-09 16:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 269

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน หอการค้า จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ หอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางสาวธารทิพย์ ไชยสงคราม, นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม, นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล, นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์ และ น.ส.อสณบรียา ตริยางกูรศรี กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YOUNG ENTREPRENEURS CHAMBER OF COMMERCE (YEC) หอการค้า จ.อุบลราชธานี ร่วมกันหารือ การเปิดรับสมัคร การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดใหม่ และ คุณสมบัติ การเป็นสมาชิก กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC หอการค้า จ.อุบลราชธานี

โดย วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเสริมสร้าง และ พัฒนา บุคลากร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ รุ่นใหม่
  3. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ในการทำงาน
  4. เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการทำงาน เพื่อส่วนรวม
  5. เพื่อการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าฯ
  6. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ และ สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั่วประเทศ

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing