การประชุมหารือการเปิดรับสมัคร การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และคุณสมบัติการเป็นสมาชิกกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3

YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-07-09 16:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 330

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน หอการค้า จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการ หอการค้า จ.อุบลราชธานี, นางสาวธารทิพย์ ไชยสงคราม, นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม, นางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล, นายธงสรวง ศรีธัญรัตน์ และ น.ส.อสณบรียา ตริยางกูรศรี กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YOUNG ENTREPRENEURS CHAMBER OF COMMERCE (YEC) หอการค้า จ.อุบลราชธานี ร่วมกันหารือ การเปิดรับสมัคร การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดใหม่ และ คุณสมบัติ การเป็นสมาชิก กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC หอการค้า จ.อุบลราชธานี

โดย วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง ผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ มีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อเสริมสร้าง และ พัฒนา บุคลากร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ในกลุ่มผู้ประกอบการ รุ่นใหม่
  3. เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อแนะนำ ในการทำงาน
  4. เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาใช้ในการทำงาน เพื่อส่วนรวม
  5. เพื่อการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อน การดำเนินงาน ร่วมกับ คณะกรรมการหอการค้าฯ
  6. เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ และ สร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing