ประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP ) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( 2560-2564) ที่ อุบล


2019-07-09 02:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

สภาพัฒน์ลงพื้นที่อุบล เพื่อรับฟังข้อมูลจริง เป็นหน้าที่ภาคเอกชนต้องชี้ จุดเด่น โอกาสมากกว่าสภาพปัญหา การทำการตลาดเมือง คือ บอกข้อดี.

เมื่อว้นที่ 8 กค ที่ ผ่านมา สนง สภาพัฒนาการเสรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ได้มาลงพื้นที่ ประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP ) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( 2560-2564) ที่ดรงแรม วีโฮเทล อุบล มี ผุ้ เข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดย มีการลงพื้นที่ จริง ในฐานะ อุบลราชธานีประตูการค้าที่สำคัญของประเทศถือ เป็นโอกาส ของเราชาวอุบล.....ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำการตลาดเมือง

จึงเป็นหน้าที่ต้อง นำเสนอ ข้อมูลเชิง ศักยภาพ จุดเด่น และโอกาส และ ตอบข้อถาม ในจุดอ่อนให้ เห็นว่า แก้ไขได้ (ถือเป็นการทำตลาดให้ กับจังหวัดอุบล) อุบลมีดี กว่า ที่รุู้ ที่ เห็นอีกมาก

ได้ บอกเล่า ที่ทุกคนต้องรุ้ เกี่ยวกับอุบล โดยมอบ มอบแผนที่ ที่ ภาคเอกชนทำการสำรวจมากว่า 20 ปี มาแล้ว เพื่อชี้ ให้ เห็นตรงกัน ถึงโอกาสของอุบล ใน การเป็นศูนย์กลางแห่งอินโดจีนตอนใต้

มอบแผนที่ การสำรวจอินโดจีนตอนใต้ ที่ภาคเอกชน สำรวจ และ ยืนยัน ว่า อุบลเป็นเมืองอุบลมีดี และเป็นเมืองแห่งโอกาส ของอิสาน ของไทย ให้ กับ สภาพัฒน์ (ราชการต้องรู้ ข้อมูลนี้ )

สิ่งที่ทำตลอดการประชุม คือเล่า เรื่องอุบล มีดีกว่าที่คิด กว่าที่เห็น

ทิศทาง ที่ย้ำให้ เห็น คือ อุบล คือ เมืองมหัศจรรยทางธรรมชาติ แหล่งรวมอรรยธรรม เมืองเด่นการค้าชายแดน 3 แผ่นดิน........ข้อเท็จจริงนี้ อธิบายได้ ว่า เป็นจริง.............เชิญชวนให้มองอุบล ทั้งเมือง เพื่อ ชี้ อุบลมีดี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564