ประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP ) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( 2560-2564) ที่ อุบล


2019-07-09 02:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

สภาพัฒน์ลงพื้นที่อุบล เพื่อรับฟังข้อมูลจริง เป็นหน้าที่ภาคเอกชนต้องชี้ จุดเด่น โอกาสมากกว่าสภาพปัญหา การทำการตลาดเมือง คือ บอกข้อดี.

เมื่อว้นที่ 8 กค ที่ ผ่านมา สนง สภาพัฒนาการเสรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ได้มาลงพื้นที่ ประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP ) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ( 2560-2564) ที่ดรงแรม วีโฮเทล อุบล มี ผุ้ เข้าร่วมประชุม ทั้งภาครัฐ และเอกชนโดย มีการลงพื้นที่ จริง ในฐานะ อุบลราชธานีประตูการค้าที่สำคัญของประเทศถือ เป็นโอกาส ของเราชาวอุบล.....ที่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำการตลาดเมือง

จึงเป็นหน้าที่ต้อง นำเสนอ ข้อมูลเชิง ศักยภาพ จุดเด่น และโอกาส และ ตอบข้อถาม ในจุดอ่อนให้ เห็นว่า แก้ไขได้ (ถือเป็นการทำตลาดให้ กับจังหวัดอุบล) อุบลมีดี กว่า ที่รุู้ ที่ เห็นอีกมาก

ได้ บอกเล่า ที่ทุกคนต้องรุ้ เกี่ยวกับอุบล โดยมอบ มอบแผนที่ ที่ ภาคเอกชนทำการสำรวจมากว่า 20 ปี มาแล้ว เพื่อชี้ ให้ เห็นตรงกัน ถึงโอกาสของอุบล ใน การเป็นศูนย์กลางแห่งอินโดจีนตอนใต้

มอบแผนที่ การสำรวจอินโดจีนตอนใต้ ที่ภาคเอกชน สำรวจ และ ยืนยัน ว่า อุบลเป็นเมืองอุบลมีดี และเป็นเมืองแห่งโอกาส ของอิสาน ของไทย ให้ กับ สภาพัฒน์ (ราชการต้องรู้ ข้อมูลนี้ )

สิ่งที่ทำตลอดการประชุม คือเล่า เรื่องอุบล มีดีกว่าที่คิด กว่าที่เห็น

ทิศทาง ที่ย้ำให้ เห็น คือ อุบล คือ เมืองมหัศจรรยทางธรรมชาติ แหล่งรวมอรรยธรรม เมืองเด่นการค้าชายแดน 3 แผ่นดิน........ข้อเท็จจริงนี้ อธิบายได้ ว่า เป็นจริง.............เชิญชวนให้มองอุบล ทั้งเมือง เพื่อ ชี้ อุบลมีดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603