ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 2/2562


2019-07-08 16:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 138

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (แทนประธาน หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) และนายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมีนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องจาก การประชุม คณะกรรมการ ก.บ.ก.ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ได้พิจารณา เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงโครงการ และ เปลี่ยนแปลง งบประมาณ รายจ่าย กลุ่มจังหวัด ขอรายงาน ความก้าวหน้า ดังนี้

  1. กรณี การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ กระทบ ต่อ เป้าหมาย และ สาระสำคัญ ของ โครงการ รวม 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 1,445,140 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย และ อ.ก.บ.ภ. ยังไม่ได้แจ้งผล การพิจารณา ให้กลุ่มจังหวัดทราบ
  2. กรณีโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ ไม่กระทบ ต่อ เป้าหมาย และ สาระสำคัญ ของ โครงการ รวม 3 โครงการ งบประมาณ 5,864,100 บาท ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัด ได้แจ้งให้ จังหวัด ในกลุ่มจังหวัด ประสาน ส่วนราชการ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วตามหนังสือ กลุ่มจังหวัด เนื่องจาก เป็นกรณี โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ และ ไม่กระทบ ต่อ เป้าหมาย และ สาระสำคัญ ของโครงการ
  3. กรณี การใช้งบประมาณ เหลือจ่าย รวม 7 โครงการ งบประมาณ 1,089,900 บาท ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้รับทราบ และ โอนเปลี่ยนแปลง โครงการ และ งบประมาณ รายจ่าย แต่ยังไม่สามารถ ดำเนินโครงการได้ เนื่องจาก เป็นกรณี การใช้งบประมาณ เหลือจ่าย ที่กระทบแผน ต้องรอผล การพิจารณา จาก อ.ก.บ.ภ.

มติที่ประชุม ให้ทุกจังหวัดทบทวนโครงการดังกล่าว

เพื่อทราบ ตามที่ สำนักงานการ ตรวจเงิน แผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 จ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการ ตรวจสอบ การดำเนินงาน โครงการ เพิ่มศักยภาพ ความเข้มแข็ง และ ยั่งยืน ในการผลิต ข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ของ กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเพิ่มเติม) ในรายงาน การตรวจสอบ มาปรับปรุง วิธีการดำเนินงาน โครงการ ต่อไป ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานเกษตร จังหวัด ได้เสนอ โครงการ ส่งเสริม การผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์ ขอให้ นำข้อเสนอแนะ ของ สำนักงาน การตรวจเงิน แผ่นดิน ภูมิภาค ที่ 5 จ.อุบลราชธานี มาปรับใช้ กับการดำเนิน โครงการอย่างเคร่งครัด ด้วย มติที่ประชุม สำนักงาน เกษตรจังหวัด พิจารณา เร่งรัด ทำโครงการ ตามข้อเสนอแนะ โดยผลิต ข้าวหอมมะลิ ให้สัมพันธ์ กับ ฤดูกาล

เรื่องเพื่อพิจารณา การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด งบประมาณ รายจ่าย จ.อุบลราชธานี โดย สำนักงานเกษตร จ.อุบลราชธานี และ สำนักงานแรงงาน จ.อุบลราชธานี, จ.ศรีสะเกษ และ จ.ยโสธร โดยมติที่ประชุม อนุมัติโครงการ

การบริหาร จัดการ ทรัพย์สิน ของ กลุ่มจังหวัด สืบเนื่องจาก กลุ่มจังหวัด ได้จัดประชุม ชี้แจง แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ การบริหาร ทรัพย์สิน ที่ได้มาจาก การใช้จ่าย งบประมาณ ของ กลุ่มจังหวัด ในครั้งที่แล้ว ซึ่งในที่ประชุม ได้เห็นชอบ แนวทางปฏิบัติ การบริหาร จัดการ ทรัพย์สิน ของ กลุ่มจังหวัด กรณี ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และ คุรุภัณฑ์ และ ส่งให้ จังหวัด ภายใน กลุ่มจังหวัด รวบรวม รายการทรัพย์สิน ส่งให้ กลุ่มจังหวัด ภายใน วันพฤหัส ที่ 26 มิถุนายน 2562 เพื่อนำเข้า ขอความเห็นชอบ ต่อ คณะกรรมการบริหาร กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ในการนี้ ได้มี จังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด ได้จัดส่ง รายการทรัพย์สิน ให้กลุ่มจังหวัด เพื่อขอ ความเห็นชอบ ต่อ คณะกรรมการ บริหารงาน กลุ่มจังหวัดบูรณาการ ก.บ.ก. โดยมี

  • จ.อุบลราชธานี จำนวน 3 โครงการ
  • จ.ศรีสะเกษ จำนวน 5 โครงการ
  • จ.ยโสธร จำนวน 6 โครงการ
  • จ.อำนาจเจริญจำนวน 8 โครงการ

มติที่ประชุม อนุมัติรับโอน

รองผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชธานี ได้เสนอให้ ประธาน หอการค้า จ.อุบลราชธานี นำเสนอโครงการ เข้ามา ในการประชุม คณะกรรมการ บริหารงาน กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยเสนอ / ทำโครงการ ร่วมกัน ผ่านเข้ามา จาก หน่วยงาน ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ใน โครงการนั้นๆ เพื่อขอ อนุมัติโครงการ ตามขั้นตอน ต่อไป เพื่อการทำงาน ร่วมกัน แบบ บูรณาการ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing