ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-08 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นาง สุมิตราอดิศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุลราชธานี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในที่ประชุม

เพื่อทราบ

  1. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องสืบเนื่อง

  1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องคงค้างที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่ดำเนินการเกิน 90 วัน
  2. รายงานผลการสอดสองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

พิจารณา การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของประธานกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัด ดังนี้
  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ดังนี้
  4. โครงการขุดลอกลำห้วยขาม บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing