ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-08 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 71

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นาง สุมิตราอดิศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุลราชธานี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในที่ประชุม

เพื่อทราบ

  1. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องสืบเนื่อง

  1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องคงค้างที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่ดำเนินการเกิน 90 วัน
  2. รายงานผลการสอดสองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

พิจารณา การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของประธานกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัด ดังนี้
  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ดังนี้
  4. โครงการขุดลอกลำห้วยขาม บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing