ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-08 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 84

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นาง สุมิตราอดิศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุลราชธานี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในที่ประชุม

เพื่อทราบ

  1. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องสืบเนื่อง

  1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องคงค้างที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่ดำเนินการเกิน 90 วัน
  2. รายงานผลการสอดสองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

พิจารณา การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของประธานกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัด ดังนี้
  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ดังนี้
  4. โครงการขุดลอกลำห้วยขาม บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!