ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562


2019-07-08 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 69

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพชร เตชะตานนท์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 / 2562 โดยมี นาง สุมิตราอดิศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุลราชธานี และนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในที่ประชุม

เพื่อทราบ

  1. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการและการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  2. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี
  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เรื่องสืบเนื่อง

  1. ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเรื่องคงค้างที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีที่ดำเนินการเกิน 90 วัน
  2. รายงานผลการสอดสองโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี

พิจารณา การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของประธานกรรมการและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้

  1. โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจังหวัด ดังนี้
  2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  3. ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ดังนี้
  4. โครงการขุดลอกลำห้วยขาม บ้านหมากแหน่งใต้ หมู่ 10 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603